EGUNGO SUSTAPEN

Home

EGUNGO HIGUIECIN SUSTAPEN

Donostiaco lehen mailaco vicitegui-eremu batean sei vicitetchez ossatutaco eraiquin bicain bat sustatzeco, DausnArt® GAP Arkitektura & Obrak ® empresarequin uztartuda.

GAP Arkitektura & Obrak® edocein tamainataco architectura- cein eraicunça-processuen cudeaqueta integrala burutzen duen balçu mugatu professional bat da, eguitasmo garapenetic hassiz, eraicunça-processu guztiaren gaimbeguiratze, controlatze cein çucence cerbitzuac escainiz; cerbitzu osso hori emanez, qualitatea higuiecin garapen, eguicaritze phase guztietan berma deçaque.

Gaur egun, lehen mailaco higuiecin sustapeneraco gure proposamen berriena dugu aurkezten, EGUTERAN.

EGUTERAN HEGO FAÇADA
Ekialdetic ikuspegui

EGUTERAN HEGO FAÇADA
Mendebaldetic ikuspegui

EGUTERAN
SEI PREMIUM VICITETCHE BERRI

BI VICITETCHE TYPOLOGIA

– SOLAIRU BICOITZ & PENTHOUSE –

Fintassun

Banaqueta Hoberen

Guztiz Hornitutaco Sukalde

Terraça & Lorategui Privatu

Trasteleku

Bi Autoraco Aparcaleku

Bicycletta Aparcaleku Commun

Energia-Eraguincortassunic Hoberen

Irauteco Eraiquia

COCAPEN & VALIO

Qualitatezco Egoiliar Vicitza

Donostian

Densitate Urrico Hiri Eremu

Auço Bare

Hegoalderat Beguira

Communicatione Hoberen

EGUTERAN COCAPEN
Costalderanz ikuspegui
mendebaldera

EGUTERAN COCAPEN
Ulia mendiranz ikuspegui
ipharralderanz

SEI VICITETCHE BERRI

LEHENE MAILACO EGOITZA GUNE

ERAIQUIN BICAIN

DONOSTIAN

Vicitetche guztiac erosteco reservatuta

Denetic Guerthu

Vicitetcheac ondo cocatuta eta communicatuta daude, haimbat garraio moduetara irispide çucen eta azcar dutelaric.

Hirigunera oinez iristeco, 20 minutu berceric ez dira behar.

Çurriola hondarça oinez 20 minutu passatchora dago.

46 Lerroco autobus guelthoquia vicitetcheen aldamenean dago; 13, 14 & 27 lerroena, berriz, oinez 3 minututara.

08, 29, 24, 31, 38 eta 46 lerroen autobus guelthoquiac, eta Universitateco Cerbitzu Berheci cein Taxibus Uliacoac oinezco irispidez daude.

Autoz, Ategorrieta ethorbidetic, hirigunera 3 minutu baino gutiagoan irits daiteque.
Autobideraco irispidea ia berehalaco da, hirian azcar sarce cein irtetea ahalbidetuz.

Renfeco tren guelthoquia oinez 5 minutura dago. Bai Ategorrietaco Euskotrenen cein Çarateguico Euskotren guelthoquiac oinez 13 minutu ingurura daude.

Hauec dira aeroportu terminaletara hurbilen dauden sarbideac: Hondarribia, 19 min; Biarritze, 43 min; Bilbao, 1 h 8 min.

Quirol çaleençat guerthu daude frontoi estali cein irequiac, sasquiballoin cein areto football celhaiac, César Vidal Udal Football Celhaia, Inchaurrondoco Skatepark eta Donostiaco Pump Track. Bidebietaco quiroldeguia oinez 8 minutura dago; Monseco quiroldeguia, 10 minutura.

Vicitetcheac, Arrobitchulo parque publicotic eta Uliaco mintegui-parque publicotic guerthu daude, Donostiaco naturaguneetara irispide on duen escualde batean, hala nola Ulia mendira cein bere costaldera.


GOGOAN GIÇAQUI

Duplex
1A & 1B

Barru Açalera
147,75 || 159,80 m²

Egonguela | Jantoqui | Sukalde Eremu
44,30 || 44,45 m²

Behe Egonguela
44,15 || 56,25 m²

Terraçac
52,35 || 72,60 m²

Lorategui
44,55 || 54,90 m²

Spacio NagussiacHirur Loguela Bikoitz

Hirur Commun

Trasteleku

Bi Aparcaleku

Eguteran
Webgune

Duplex
1C & 1D

Barru Açalera
181,50 || 182,10 m²

Egonguela | Jantoqui | Sukalde Eremu
46,05 || 46,30 m²

Behe Egonguela
56,15 || 58,10 m²

Terraçac
71,90 || 66,00 m²

Lorategui
59,90 || 89,00 m²

SPACIO NAGUSSIACHirur Loguela Bikoitz

Hirur Commun

Trasteleku

Bi Aparcaleku

Eguteran
Webgune

PENTHOUSES
2A & 2C

Barru Açalera
128,45 m²

Egonguela | Jantoqui | Sukalde Eremu
63,65 m²

Terraçac
109,30 m²

Trasteleku
22,10 || 22,10 m²

SPACIO NAGUSSIACHirur Loguela Bikoitz

Bi Commun

Trasteleku

Bi Aparcaleku

Eguteran
Webgune

HARREMANETARACO FORMULARIO

DausnArt®
Erançuquiçun Mugatuco Balçu

IFZ B10572741 EUID: ES20014.000236165
GIPUZCOACO Merkataritza Registro, 022 folio, 03050 liburuqui, SS-00044944 orrialde.

Reservatuta Escubide Oro ® 2023

Creating ArchitecturE

eguteran

Current Real Estate DevelopmentA Good Place to Call Home